اخبار سایت

خبر4

سه شنبه 27 مرداد ماه 1394

تولید متن به سادگی ساختگی چاپ و طراحان گرافیک نامشخص است.

ادامه مطلب

خبر3

شنبه 17 مرداد ماه 1394

اپ و طراحان گرافیک نامشخص است. چاپگر و متون، بلکه روزنامه و مجله ستون ها و Stranchnan آن را در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده جامعه لازم برای جریان بسیاری از کتاب است

ادامه مطلب

خبر2

شنبه 17 مرداد ماه 1394

اپ و طراحان گرافیک نامشخص است. چاپگر و متون، بلکه روزنامه و مجله ستون ها و Stranchnan آن را در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده جامعه لازم برای جریان بسیاری از کتاب است و حرفه ای نیاز به مقدار زیادی از دانش به نرم افزار تشخیص Bystry برای طراحی کامپیوتر و فرهنگ به ایجاد یک رهبر در زبان فارسی. R وضعیت فعلی و تکنولوژی چند کاره است که در بهبود ابزار با

ادامه مطلب

خبر1

شنبه 17 مرداد ماه 1394

اپ و طراحان گرافیک نامشخص است. چاپگر و متون، بلکه روزنامه و مجله ستون ها و Stranchnan آن را در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده جامعه لازم برای جریان بسیاری از کتاب است و حرفه ای نیاز به مقدار زیادی از دانش به نرم افزار تشخیص Bystry برای طراحی کامپیوتر و فرهنگ به ایجاد یک رهبر در زبان فارسی. R وضعیت فعلی و تکنولوژی چند کاره است که در بهبود ابزار با

ادامه مطلب

خبر1

سه شنبه 30 تیر ماه 1394

اپ و طراحان گرافیک نامشخص است. چاپگر و متون، بلکه روزنامه و مجله ستون ها و Stranchnan آن را در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده جامعه لازم برای جریان بسیاری از کتاب است و حرفه ای نیاز به مقدار زیادی از دانش به نرم افزار تشخیص Bystry برای طراحی کامپیوتر و فرهنگ به ایجاد یک رهبر در زبان فارسی. R وضعیت فعلی و تکنولوژی چند کاره است که در بهبود ابزار با

ادامه مطلب